Nike Vapour fairway

3 wood 15degre

Fubuki 60 stiff flex 

Multi compound grip 

No headcover

Sprea